Ysgol Feithrin a Babanod Mount Street

Ysgol Feithrin a Babanod Mount Street yn wneud cyflwyniad yn nigwyddiad lansio "Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru - Lansio'r Canllawiau"

Enw’r Ysgol: Ysgol Feithrin a Babanod Mount Street

Sir: Powys

Enw’r Pennaeth: Gill Eales

Nifer o fyfyrwyr: 166

 

 

SAIF Ysgol Feithrin a Babanod Mount Street yng nghesail Bannau Brycheiniog, a dyma'r ysgol a ddewiswyd gan lawer o ddisgyblion y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Aberhonddu am nifer o flynyddoedd.

Ar hyn o bryd, mae 166 o ddisgyblion rhwng 3-7 mlwydd oed yn yr ysgol, gyda 30 y cant ohonynt yn ddisgyblion y Weinyddiaeth Amddiffyn ac 18 y cant yn meddu ar Saesneg fel iaith ychwanegol.

Disgrifiodd Estyn yr ysgol fel cymuned gydlynol iawn lle mae plant ac oedolion o sawl diwylliant gwahanol yn gweithio'n dda gyda'i gilydd.

Gwahoddwyd yr ysgol i wneud cyflwyniad yn nigwyddiad lansio "Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru - Lansio'r Canllawiau" ym mis Mehefin.

Roedd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, a Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, ill dau yn bresennol yn y digwyddiad.

Mount Street 2

Meddai Gill Eales, y Pennaeth, “Pan fydd pobl yn meddwl am y lluoedd arfog, maent yn myfyrio'n aml am y peryglon y maent yn eu hwynebu wrth ddiogelu ein gwlad, neu am eu hymrwymiad, eu dewrder a'u haberth.

“Yr hyn sy'n cael ei anghofio'n aml yw'r teuluoedd y tu ôl i'r milwyr hynny, ac yn arbennig y plant. Maent yn pryderu pan fydd un neu efallai'r ddau riant i ffwrdd yn rheolaidd am gyfnodau hir mewn rhai o leoliadau mwyaf peryglus y byd.

“Mae'r plant yn aml yn symud ysgol yn rheolaidd ac yn ei chael yn anodd gwneud ffrindiau newydd a 'ffitio i mewn'.

"Yr her fwyaf sy'n wynebu'r ysgol yw bod rhai o'n disgyblion yma am gyfnodau dros dro. Mae'r plant yn symud o gwmpas cryn dipyn. Bydd llawer wedi mynychu o leiaf ddwy ysgol cyn ein cyrraedd ni.”

Cefnogaeth

Mae'r ysgol wedi derbyn grant o Gronfa Gymorth y Weinyddiaeth Amddiffyn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Mae hyn wedi galluogi'r ysgol i benodi cynorthwywyr sy'n siarad Nepali o'r gymuned Nepalaidd yn Aberhonddu.

Mae hyn wedi sicrhau bod y disgyblion iau, yn arbennig, yn cael cymorth yn yr ysgol gan bobl sy'n defnyddio eu mamiaith.

Ychwanegodd Mrs Eales, “Mae'r disgyblion hŷn wedi cael cefnogaeth gyda'r cysyniad o iaith fathemategol, cysyniad sy'n peri anhawster i rai ohonynt gan nad yw llawer o'r geiriau yn bodoli yn Nepali.

“Yn fwy diweddar, mae'r grant wedi ein galluogi i gynnal hyn, ond hefyd i roi mwy o gefnogaeth i ddisgyblion y Weinyddiaeth Amddiffyn Brydeinig sy'n cael problem o fod mewn ysgolion am gyfnodau dros dro ac o orfod symud o un system addysg i'r llall."

Yr Awyr Agored

Mae'r ysgol yn rhoi llawer o bwyslais ar ddysgu gweithredol.

Meddai Mrs Eales, “Rydym yn ffodus iawn fod yr ysgol yn meddu ar dir gwych a'i choedwigoedd ei hun.

“Mae pob dosbarth yn treulio llawer iawn o amser yn y coedwigoedd yn gweithio ar amrywiaeth o weithgareddau, er enghraifft ysgrifennu barddoniaeth, cysyniadau mathemategol, chwilio am drychfilod, gwaith celf a dilyn y rhaglen Ysgol Goedwig.

“Mae'r holl weithgareddau hyn a llawer mwy yn sicrhau bod y plant yn cael eu cynnwys yn gyflym iawn ym mywyd yr ysgol ac yn cael cymorth gyda'u dysgu.”

Safonau

Dywedodd Gill Eales, y Pennaeth, fod safonau disgyblion yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Roedd cohort 2015 yn cynnwys 15 disgybl o deuluoedd milwrol, a llwyddodd 86% ohonynt i gyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen.

O'r rhain, cyflawnodd 6 disgybl SIY Ddeilliant 6 ymhob un o'r meysydd dysgu craidd.

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.