Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanfair Llythynwg

Disgyblion Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanfair Llythynwg

Enw’r Ysgol: Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanfair Llythynwg

Sir: Powys

Enw’r Pennaeth: Mrs Hilary Morris

Nifer o fyfyrwyr: 50 

MAE ysgol gynradd ym Mhowys wedi ennill gradd Ardderchog mewn 'Perfformiad Presennol ac 'Y Gallu i Wella' yn dilyn ei harolwg gan Estyn ym mis Mai 2015.

Mae gan Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanfair Llythynwg berthnasoedd gweithio cryf rhwng staff a disgyblion trwy'r ysgol sy'n galluogi disgyblion i ddylanwadu ar fywyd yr ysgol yn bwrpasol ac yn effeithiol.

"Trafodaethau penderfynu ar y cyd yw pwynt cychwyn yr holl waith cynllunio, darparu a gwerthuso," meddai'r pennaeth, Mrs Hilary Morris.

"Rhoddir cyfleoedd helaeth i'r holl ddisgyblion wneud penderfyniadau, cymryd risgiau, bodloni'r gofynion a herio'u hunain.

"Mae'r disgyblion yn adolygu pob agwedd ar yr ysgol yn effeithiol iawn, gan wneud newidiadau i bolisïau a gweithdrefnau a chaiff hyn ei adlewyrchu'n gadarnhaol mewn holiaduron gan ddisgyblion a rhieni."

Cyfrifoldeb

Mae disgyblion yn defnyddio hunanasesiadau ac asesiadau cyfoedion yn hyderus, ac maent yn deall y cysyniad o'r camau nesaf mewn dysgu.

Maent yn pennu ac yn gwerthuso eu targedau ar gyfer gwella unigol, ac weithiau rhai grŵp, yn erbyn y Cwricwlwm Cenedlaethol, ac yn fwy diweddar hefyd, yn erbyn disgwyliadau'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

"Gall disgyblion nodi'r hyn y mae angen iddynt ei wneud yn effeithiol iawn ac yn cymryd cyfrifoldeb am eu penderfyniadau a'u camau eu hunain," meddai Mrs Morris. 

"Mae gan ddisgyblion rôl ganolog o ran nodi, datblygu a gwerthuso blaenoriaethau'r ysgol. 

Maent yn gwneud hyn trwy gynllunio a chynnal gwasanaethau i gasglu barn disgyblion, a thrwy holiaduron i gasglu barn disgyblion a rhanddeiliaid.

Caiff y dystiolaeth a'r canfyddiadau eu dadansoddi i safon uchel a'u cyflwyno i ddisgyblion a rhanddeiliaid eraill."

Mae'r disgyblion yn llunio cynlluniau gweithredu â ffocws pendant sy'n cael eu rhoi ar waith, eu gwerthuso a'u cynnwys yng Nghynllun Gwella Ysgol blynyddol yr ysgol.

Mae llawer yn arwain at newidiadau i amgylchedd yr ysgol ac yn rhoi gwybodaeth fanwl i'r disgyblion am y pynciau dan sylw.          

Sgiliau  

Rhoddir cyfleoedd eang i'r disgyblion werthuso addysgu a chyflwyniadau gan ddisgyblion eraill.

Mae'r sylwadau a roddir yn gwerthuso ac yn canolbwyntio ar yr hyn a nodwyd fel cryfderau a meysydd i'w datblygu gan y disgyblion.

Mae hyn yn sicrhau bod gan y disgyblion ddealltwriaeth dda o'r hyn yw addysgu a dysgu effeithiol, ac mae'n datblygu sgiliau llythrennedd disgyblion i safon uchel wrth iddynt roi adborth llafar ac ysgrifenedig.

"Mae disgyblion yn arsylwi gwersi ac yn ymgymryd â throeon dysgu a sesiynau craffu ar lyfrau, gan roi adborth gwerthfawr i staff ar yr hyn y maent yn ei wneud yn dda, a'r hyn y gallent ei wella," ychwanegodd Mrs Morris.

"Maent yn arwain hyfforddiant staff. O ganlyniad i'r cyfleoedd y mae'r disgyblion yn eu cael, maent yn dangos safonau llythrennedd uchel yn gyson: bu cyrhaeddiad yn gyson uwch na rhagfynegiadau'r FFT am y 3 blynedd diwethaf, ac mae amcangyfrifon y dyfodol hefyd yn uchel.

Yn y profion cenedlaethol yn 2013 a 2014, cyflawnodd y disgyblion ganlyniadau ardderchog ac roeddent yn y chwartel cyntaf ym mhob grŵp blwyddyn, gan gyflawni'n uwch o lawer na'r holl ddisgwyliadau meincnodi.

"Mae'r disgyblion hefyd yn cynllunio ac yn arwain mentrau ysgol gyfan, ac yn paratoi ac yn addysgu gwersi yn y ddau ddosbarth.

Mae ganddynt sgiliau datrys problemau ardderchog a ddatblygir yn y sefyllfaoedd heriol niferus y maent yn eu creu.

Mae'r rhinweddau hyn yn sicrhau eu bod yn llawn cymhelliant, ac yn eu galluogi i ddysgu'n hynod o dda. Maent yn marcio gwaith ac yn pennu targedau perthnasol."

Effaith

Mae disgyblion yn datblygu'r sgiliau y mae eu hangen i wella'u dysgu eu hunain, gweithio gydag eraill, datrys problemau a datblygu'u hystyriaethau i symud ymlaen i gam nesaf y dysgu.

Trwy fod yn rhan o holl waith cynllunio'r cwricwlwm, maent yn teimlo perchenogaeth dros eu holl waith ac felly, maent yn dangos lefelau uchel iawn o ymgysylltu; maent yn ymdrechu'n gyson i gyflawni'u targedau, ac yn rhagori arnynt yn aml, ac maent yn ymfalchïo yn eu llwyddiannau eu hunain a llwyddiannau eraill.

Mae coladu, cyflwyno a dadansoddi tystiolaeth a gasglwyd trwy hunanwerthuso yn sicrhau bod disgyblion yn cyflawni lefelau ardderchog mewn amrywiaeth eang o sgiliau rhifedd, llythrennedd a thrin data.

Mae'r holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd da neu well mewn perthynas â'u man cychwyn wrth iddynt symud trwy'r ysgol a llwyddo. Mae'r gyfradd presenoldeb, sef 97.6%, yn gyson uwch na'r cyfartaledd.

 

Gladestry 1

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.