Ysgol Gynradd Tre Ioan

Ysgol Gynradd Tre Ioan yn defnyddio TG fel modd i gefnogi dysgu a chodi safonau gyda'r pwyslais ar Lythrennedd a Rhifedd

Enw’r Ysgol: Ysgol Gynradd Tre Ioan

Sir: Caerfyrddin

Enw’r Pennaeth: Mrs Helen Starkey

Nifer o fyfyrwyr: 473

 

 

 

 

Mae ysgol gynradd yng Nghaerfyrddin yn manteisio ar bŵer technoleg i ymgysylltu, ysgogi ac ennyn diddordeb yr holl ddisgyblion.

Mae Ysgol Gynradd Tre Ioan yn defnyddio TG fel modd i gefnogi dysgu a chodi safonau gyda'r pwyslais ar Lythrennedd a Rhifedd.

Dywedodd Darrel Cousins, Cydlynydd TGCh ac athro Blwyddyn 5: "Gan weithio mewn partneriaeth â'n Hymgynghorwyr Her Digidol, rydym yn falch iawn o gael cydnabyddiaeth am ein hymdrechion trwy dderbyn gwobr Cymhwysedd Digidol Ysgol Ddysgu Broffesiynol ERW.

"Bydd hwn yn fodd i ni ddatblygu ymhellach ein gallu o ran gwelliant trwy gyfrwng bartneriaethau effeithiol ag ysgolion eraill ac i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o arferion pedagogeg."

Dros y bum mlynedd ddiwethaf mae'r ysgol wedi defnyddio cynlluniau gweithredu strategol i ddatblygu systemau effeithiol er mwyn i athrawon bersonoli gwersi a thracio cyraeddiadau unigol, ac i ddysgwyr wella a datblygu gwell dealltwriaeth o'r broses ddysgu. 

 

 Gweledigaeth

Mae hyn wedi cynnwys llif gwaith TGCh ar gwmwl a chyflwyno dyfeisiau penodol yn raddol er mwyn i ddisgyblion eu dewis a'u defnyddio at amrywiaeth o ddibenion.

Mae ymchwil gweithredu wedi bod yn rhan hanfodol o'r llwyddiant hwn a hynny ar sail Ystafelloedd Dosbarth TGCh Model a elwir yn 'Yr hyn sy'n dda' (WAGOLL - 'What A Good One Looks Like') lle rydym wedi llwyddo i ddarparu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer yr holl staff er mwyn sicrhau bod TGCh yn rhan annatod o'r holl wersi ar draws yr ysgol.

"Ein gweledigaeth yw i ddysgwyr ddefnyddio technoleg yn estyniad o'u hunain; i bersonoli, cydweithio ac annog dysgu ymlaen," meddai Darrel.

"Yn rhan o hyn ceir partneriaeth rhwng y cartref a'r ysgol, lle mae adnoddau HWB+ yn cael eu defnyddio i gael gwared ar y rhwystrau i ddysgu.

"Mewn cymdeithas fodern, mae gwybod y diweddaraf am dechnoleg yn bwysig i fyfyrwyr, athrawon, rhieni a llywodraethwyr." ychwanegodd Darrel.

"Bydd dyfodol digidol yn gwella effeithiolrwydd cyfathrebu, cydweithio a chreadigrwydd ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd hefyd yn gwella effeithlonrwydd o ran rheoli systemau ysgol a hefyd yn lleihau costau trwy ein galluogi i ddod yn gymuned gwmwl."

 Johnstown 1

Cymorth

Mae tîm Ymgynghorol Dysgu Digidol ERW (Mr Greg Morgan a Dr Damien Donnelly) wedi bod yn rhan annatod o ddarparu cefnogaeth a her yn ystod taith Ysgol Gynradd Tre Ioan.

Bu'r tîm yn cefnogi’r ysgol yn agos yn ystod cynlluniau diweddar, gan gynnwys rhaglen beilot HWB+ - a wnaeth yn ei dro ddatblygu yn gyfle am secondiad i Mr Cousins.

"Pan wnaeth yr ysgol wynebu anawsterau a phroblemau technegol, roedd yr ymgynghorwyr wedi gweithio gyda ni er mwyn i ni gael ateb ar y cyd i'r broblem.

"Maent hefyd wedi cynorthwyo â'r partneriaethau dysgu ysgol i ysgol sy'n ymwneud â datblygu dysgu digidol. Roedd hyn yn golygu cydweithio ar draws y sir trwy gyfrwng Platfform Dysgu HWB+, gydag Ysgol Gynradd Prendergast yn Sir Benfro ac, yn fwy diweddar wrth sefydlu partneriaeth ddysgu broffesiynol â'n hysgol fwydo uwchradd sef Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth. 

"Mae'r partneriaethau hyn wedi ein galluogi i weithio gydag ystod o ysgolion, i roi strategaethau ysgol gyfan iddynt ar gyfer gwelliant ym maes TGCh a Chymhwysedd Digidol."

Johnstown 2

 

Gweithio mewn partneriaeth

Un strategaeth o'r fath, a gafodd ei datblygu gan yr ysgol i dargedu Dysgwyr Mwy Galluog a Thalentog a Dysgwyr Prydau Ysgol am Ddim, oedd cyflwyno blog dysgu bob pythefnos a elwid yn 'Johnstown Journal'.

Mewn partneriaeth â'r papur newydd lleol, y Carmarthen Journal, rhoddwyd cyfle i'r disgyblion gyfarfod â gohebyddion a golygyddion y papur newydd a defnyddio'r profiadau hyn fel fframwaith i hwyluso ymagwedd broffesiynol tuag at newyddiaduriaeth yng nghyd-destun yr ysgol.

Y sbardun ar gyfer y creu oedd J2Launch, sef adnodd ar y cwmwl sy'n briodol i oed y disgyblion ac sydd hefyd yn rhan o gyfres o offer dysgu ehangach sydd ar gael ar Blatfform Dysgu HWB+.

Mae'r adnodd ar-lein yn galluogi disgyblion i gyfuno testun, delweddau, fideo a sain er mwyn rhoi bywyd i erthyglau newyddion am ein hysgol.

 

Adnoddau

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.