Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas,sydd wedi cael ei ganmol am ei waith partneriaeth llwyddiannus yn ei arolygiad gan Estyn
Dathlu gwaith ein hysgolion

School name: Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas

County: Abertawe

Headteacher: Mr Russell Dwyer

Number of pupils: 401

Gweithio mewn partneriaeth yw'r allwedd i lwyddiant ar gyfer Ysgol Gynradd yn Abertawe.

Mae ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas, ger y datblygiad SA1, wedi cael ei ganmol am ei waith partneriaeth llwyddiannus yn ei arolygiad gan Estyn ym Medi 2014.

Nodwyd nifer o gryfderau yn yr ysgol ond cafodd y ffordd yr oedd yn datblygu gwaith partneriaeth argraff arbennig ar Estyn, a barnwyd bod y gwaith hwnnw yn 'ardderchog'.

Nodwyd bod cysylltiadau llwyddiannus ag ysgolion eraill, yr awdurdod lleol a'r gymuned yn cael 'effaith sylweddol ar ddysgu a lles disgyblion'.

“Mae cysylltiadau effeithiol iawn yr ysgol â Gwasanaethau Cymdeithasol ac asiantaethau eraill megis Tîm o Amgylch y Teulu a gwasanaethau cwnsela Y Gyfnewidfa, yn sicrhau bod disgyblion mwyaf agored i niwed yr ysgol yn cael eu cefnogi'n effeithiol,” dywedodd y pennaeth, Russell Dwyer.

Mae cysylltiadau llwyddiannus eraill â grwpiau a sefydliadau fel yr ysgol uwchradd leol, y llyfrgell, yr archfarchnad leol a'r eglwys i gyd yn sicrhau bod yr ysgol wrth wraidd y gymuned.

Gweithio mewn partneriaeth

Fodd bynnag, cred yr ysgol mai'r bartneriaeth bwysicaf sydd ganddi yw'r un â rhieni; partneriaeth a ddisgrifiwyd gan Estyn fel un 'eithriadol'.

“Cydnabu'r ysgol nifer o flynyddoedd yn ôl y rôl allweddol y gall rhieni ei chwarae wrth ymestyn dysgu eu plant gartref a bod angen estyn allan a chefnogi rhieni er mwyn iddynt gael yr effaith fwyaf bosibl wrth wneud hynny,” dywedodd Russell.

O ganlyniad, mae aelodau staff yn treulio cryn amser ac ymdrech yn datblygu'r gydberthynas rhwng yr ysgol a'r cartref ac mae hyn wedi meithrin llawer o ymddiriedaeth rhwng rheini a'r ysgol dros amser.

Mae'r cydberthnasau hynny rhwng y cartref a'r ysgol yn sicrhau bod rhieni'n teimlo'n hyderus i gysylltu â staff am gymorth pan fydd ei angen arnynt.

“Cydnabu Estyn fod rhieni'n gwerthfawrogi didwylledd, hyblygrwydd ac ymrwymiad staff a'u bod yn gwerthfawrogi'r amser y mae staff yn ei dreulio'n gwrando arnynt,” dywedodd Russell.

Mae system yr ysgol o apwyntiadau ymgynghori â rhieni yn ystod y dydd a'r nos yn galluogi rhieni i ddewis pryd i ddod i'r ysgol ac mae'r dull hyblyg hwn o weithredu yn aml yn galluogi'r ysgol i ddenu 94% neu fwy.

Cynhwysiant

Mae'r ysgol bob amser yn anelu at ragori ar ddulliau traddodiadol o gynnwys rhieni ym mywyd yr ysgol a mynd gam ymhellach i gynnwys rhieni'n wirioneddol yn nysgu eu plant.

Mae rhieni ar draws yr ysgol yn aml yn cael cyfleoedd i ddod i wersi ac mae sesiynau wedi'u cynnal gan staff ac asiantaethau allanol er mwyn i rieni feithrin eu sgiliau mewn meysydd fel llythrennedd, rhifedd, TGCh ac yn fwyaf diweddar, byw'n iach, trwy gyswllt llwyddiannus arall â sefydliad ‘LEAF’ (Learning about Exercise, Activity and Food). 

“Mae llawer iawn o rieni'n dod i ddigwyddiadau o'r fath ac mae'r cyfleoedd hyn yn golygu bod rhieni nid yn unig yn gwybod beth mae eu plant yn ei wneud yn yr ysgol, ond yn bwysicach, sut y gallant ategu'r dysgu hwn gartref,” dywedodd Russell.

Gofynnwyd i'r ysgol rannu ei dull o gynnwys rhieni yn lleol ac yn genedlaethol mewn cynadleddau dros y blynyddoedd diwethaf.

Cysylltiadau Prifysgol

Mae'r ysgol yn rhannu partneriaeth lwyddiannus arall â Phrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant .

O ganlyniad, mae ERW bellach wedi nodi Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas yn Ysgol Dysgu Proffesiynol ac mae'r ysgol wedi cael arian i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni hyfforddiant cychwynnol athrawon ar y cyd â'r brifysgol yn y dyfodol. 

Mae'r ysgol hefyd yn helpu'r brifysgol i ddatblygu modiwlau meistr i athrawon mewn swydd.

 

 

 St Thomas logo

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.