Ysgol Gyfun Sandfields

Myfyrwyr o ysgol gyfun Sandfields sydd wedi cymryd rhan yn peilot e-ddiogelwch

Enw’r Ysgol: Ysgol Gyfun Sandfields

Sir: Port Talbot

Enw’r Pennaeth: Mr M R Gibbon

Nifer o fyfyrwyr: 650

 

 

Credai ysgol uwchradd ym Mhort Talbot eu bod yn "gwneud gwaith da" o addysgu disgyblion am bwysigrwydd e-ddiogelwch - nes eu bod wedi cymryd rhan yn rhaglen peilot yr Adnodd Llythrennedd Digidol a’r Adnodd E-Ddiogelwch 360o.

Dywedodd y Pennaeth TGCh yn Ysgol Gyfun Sandfields, Paul Watkins, bod cymryd rhan yn y cynllun peilot yn gyfle delfrydol i ddeall gwell dealltwriaeth o Llythrennedd Digidol.

E-Ddiogelwch

Dreialu'r adnodd hwn mewn dosbarthiadau TGCh Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4.

“Ni wyddwn beth i'w ddisgwyl wrth ddefnyddio'r Adnodd Llythrennedd Digidol, ac ni allwn fod wedi dychmygu'r canlyniadau,” dywedodd Paul.

Fel adran, rhoesom bwyslais mawr ar bwysigrwydd E-Ddiogelwch, gan addysgu disgyblion am y peryglon y gellir dod ar eu traws ar-lein, ac roeddem yn credu ein bod wedi llwyddo i'w haddysgu'n dda yn y maes hwn.

“Fodd bynnag, trwy ddefnyddio'r adnodd hwn, gwelsom nad oeddem wedi gwneud gwaith cystal yn hyn o beth. Lle’r oedd ffocws y gwersi ar y peryglon y deuir ar eu traws ar-lein, nid oeddem wedi bod yn canolbwyntio ar bwysigrwydd dinasyddiaeth yn y gymuned fyd-eang y mae'r rhyngrwyd yn rhan ohoni.

“Gwnaeth y gwersi hynny a oedd yn canolbwyntio ar ddinasyddiaeth ddigidol a phwysigrwydd gwybod sut i ymddwyn yn y gymuned ar-lein annog trafodaeth fuddiol, a gwelwyd y disgyblion hynny a allai fod wedi cadw'n dawel mewn gwersi yn flaenorol yn lleisio eu barn ac yn cyflwyno eu safbwyntiau i'r dosbarth.”

Ymddygiad

Gwnaethom ddechrau trafod y materion dyfnach y mae ymddygiad ar-lein yn effeithio arnynt a dywedodd nifer o ddisgyblion fod angen iddynt newid y ffordd y maent yn ymddwyn ar-lein. 

sandfields 3

Gwnaeth y syniad o ôl-troed digidol eu hannog i feddwl.

“Fel ysgol, rydym yn annog ein disgyblion i fod yn ddinasyddion da yn y gymuned lle maent yn byw, a bellach rydym yn annog hynny yn y byd ar-lein ac all-lein hefyd,”dywedodd Paul.

“A yw'r holl broblemau wedi diflannu? Na.  A fydd yr holl broblemau'n diflannu? Na. A ydym yn gwneud gwahaniaeth? Hoffwn i feddwl ein bod yn gwneud hynny.

“Yn sicr, gwelwyd lleihad yn nifer y digwyddiadau y rhoddir gwybod amdanynt yn yr ysgol sy'n ymwneud â materion sy'n codi trwy dechnoleg - cyfathrebu symudol a'r cyfryngau cymdeithasol.

“Rydym yn ymdrechu i barhau â'r gwaith a gychwynnwyd.”

Fel ysgol, buom yn rhan o'r gwaith o gynhyrchu fideo Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach y DU 2015 ar gyfer Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU.

Arweinwyr Digidol

Mae’r ysgol wedi sefydlu Grŵp o Ddisgyblion sy'n Arweinwyr Digidol - eu rôl yw hyrwyddo Llythrennedd Digidol ym mhob rhan o'r ysgol a'r gymuned leol yn ogystal â chefnogi Uwch Reolwyr yn yr ysgol (pan fydd angen) o ran y ffordd y mae disgyblion yn defnyddio TGCh a'r materion diogelu posibl y mae angen iddynt fod yn ymwybodol ohonynt.

Cymerodd yr Arweinwyr Digidol ran yn nigwyddiad lansio cenedlaethol Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2015 lle gwnaethant gyflwyno agweddau ar y cyfryngau cymdeithasol, sut y gellir eu camddefnyddio, a chyngor i rieni yn ogystal â ffyrdd y gellir defnyddio'r cynhyrchion a thrafodaethau ar E-Ddiogelwch gyda grwpiau bach o ddisgyblion ysgol gynradd.

Hefyd, mae’r ysgol yn awyddus i gefnogi rhieni, trwy eu haddysgu a'u hannog i chwarae rôl weithredol wrth hyrwyddo llythrennedd digidol a dinasyddiaeth yn y cartref trwy gweithio gyda The Parent Zone i ddarparu adnodd gwybodaeth am ddim trwy wefan yr ysgol.

“Roedd yn fraint wirioneddol i mi gael fy ngwahodd gan SWGFL i siarad am lansiad yr Adnodd Llythrennedd Digidol yng Nghymru ac yn un o gyfarfodydd yr Hybiau yn Abertawe yn ddiweddar, lle cefais y cyfle i rannu fy mhrofiadau o addysgu llythrennedd Digidol, defnyddio'r adnodd, a'r effaith amlwg y mae wedi ei chael,” dywedodd Paul.

“Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, byddwn yn eich annog i fwrw golwg dros yr adnoddau am ddim hyn sydd ar gael a'u cynnwys yn eich addysgu.

“Rydym wrthi'n datblygu Llawlyfr Cymhwysedd Digidol electronig a gaiff ei ddefnyddio i lywio'r broses o ddysgu am agweddau ar lythrennedd digidol a dinasyddiaeth ymhlith disgyblion TGCh yng Nghyfnod Allweddol 3 yn ogystal â chyfleoedd i'w gynnwys mewn meysydd megis ABGI.”

 sandfields 4

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.