Bulldog Clip

Adnoddau Dynol

Crëwyd y Gweithgor Adnoddau Dynol i alluogi ERW i roi ei strategaeth ranbarthol a’i gynllun busnes, sy’n cefnogi gwella ysgolion, ar waith.

Mae’r grŵp yn cynnwys uwch-gynrychiolwyr Adnoddau Dynol o’r chwe awdurdod lleol cyfansoddol, sy’n cyfarfod o leiaf ddwywaith bob tymor ysgol.

Dyma ddiben/rôl y Gweithgor:

  • Gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid allweddol (yn cynnwys Undebau Llafur) i gynllunio a gweithredu gweithgareddau strategol a gweithredol Adnoddau Dynol a fydd yn cefnogi ysgolion ac yn lleihau dyblygu ledled y rhanbarth;
  • Sicrhau bod ysgolion yn gallu cyrchu cymorth cyson ac effeithiol gan Adnoddau Dynol wrth ddelio â rheoli perfformiad a materion gallu, trwy i’r agweddau rheoli pobl ar y rhaglen Codi Safonau a Gwobrwyo Rhagoriaeth gael eu rhoi ar waith; a 
  • Cefnogi natur ddwyieithog y rhanbarth ym mhob gweithgaredd Adnoddau Dynol. 

Mae aelodau o’r Gweithgor, mewn cyfarfodydd a rhwng cyfarfodydd, yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau er mwyn cyflawni dull cyson o ddelio â materion Adnoddau Dynol ledled y rhanbarth. Mae hyn hefyd yn cael gwared ar unrhyw ddyblygu dianghenraid o ran y gwaith o ddatblygu polisi a phroses Adnoddau Dynol ar lefel awdurdodau lleol.

Mae’r Grŵp yn atebol i Fwrdd Gweithredu’r Strategaeth, ac mae’n gweithio’n agos gydag Aled Evans, sef y Cyfarwyddwr Addysg sydd â chyfrifoldeb am arwain yn strategol ar faterion y gweithlu rhanbarthol.

Mae’r Gweithgor yn cynnwys y chwe chynrychiolydd Adnoddau Dynol canlynol o’r chwe awdurdod lleol:

Enw      

Awdurdod Lleol

Ceri Davies

Cyfarwyddwr Arweiniol ERW ar gyfer Adnoddau Dynol

Amy Hutchings     

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell -nedd Port Talbot

Nia Roberts       

Cyngor Sir Ceredigion

Cathryn Davies 

Cyngor Sir Penfro

Nicola Reid

Cyngor Dinas a Sir Abertawe 

John Bevan

Cyngor Sir Powys

Julie Stuart     

Cyngor Sir Gâr

Sut yr ydym yn cyfrannu?

Mae gweledigaeth ERW yn un o rwydwaith o ysgolion, ledled y rhanbarth, sy’n perfformio’n gyson uchel, gyda phob ysgol yn ysgol dda, sy’n cynnig safonau addysgu uchel o dan arweinyddiaeth dda, a phob disgybl, o ganlyniad, yn gwireddu ei lawn botensial.

Felly, mae codi safonau addysgu yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer y rhanbarth.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod pob athro yn datblygu i fod yn athro da dros amser, a bod disgyblion yn cael eu haddysgu’n dda neu’n well bob dydd, ym mhob gwers.

Gwyddom fod y mwyafrif o’n hathrawon yn athrawon da, ac yn addysgu’n dda yn gyson. Rhaid i ni roi cymorth i athrawon fod yn gyson dda ac yn well.

Un o’n blaenoriaethau allweddol eraill yw gwella safon yr arweinyddiaeth, a’i heffaith ar wella deilliannau disgyblion ledled y rhanbarth.

Byddwn yn annog athrawon ac arweinwyr i ymdrechu i ragori, gan roi cymorth iddynt i symud ymlaen gyda’r meysydd gwaith newydd a’r newidiadau i’r cwricwlwm sydd ar y gorwel. Yn hyn o beth, bydd ein gwaith yn plethu â’r gwaith o gyflawni Bargen Newydd y Gweinidog i gefnogi athrawon ac arweinwyr.

Un o’r prif ffyrdd y bydd y Gweithgor Adnoddau Dynol yn sicrhau bod gweledigaeth ERW, sy’n cwmpasu safonau addysgu uchel ac arweinyddiaeth dda, yn cael ei gwireddu, yw trwy i’r agweddau rheoli pobl ar y rhaglen ‘Codi Safonau a Gwobrwyo Rhagoriaeth’ gael eu rhoi ar waith.

Yn rhan o’r rhaglen hon, bydd y Gweithgor Adnoddau Dynol yn gwneud y canlynol:

  • Cynllunio pecyn hyfforddiant ar reoli perfformiad a’i roi ar waith ar gyfer arweinwyr ysgolion a llywodraethwyr ledled y rhanbarth;
  • Cynhyrchu a chyhoeddi Gweithdrefn Gallu Perfformio ranbarthol, enghreifftiol; 
  • Cynllunio pecyn hyfforddiant ar allu perfformio a’i roi ar waith i arweinwyr ysgolion a llywodraethwyr ledled y rhanbarth; ac
  • Adolygu a chyhoeddi Polisi Cyflogau Athrawon rhanbarthol, enghreifftiol yn flynyddol.

Bydd y rhaglen ‘Codi Safonau a Gwobrwyo Rhagoriaeth’ yn cael ei rhoi ar waith, ledled y rhanbarth, yn ystod blwyddyn ariannol 2016/17. Byddwn yn anfon diweddariadau pellach i ysgolion maes o law.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw adborth ynglŷn â chymorth Adnoddau Dynol ledled y rhanbarth, cwestiynau ar waith y Gweithgor Adnoddau Dynol, neu os ydych yn credu bod yna faterion sydd a wnelo’r rhanbarth cyfan y dylai’r Gweithgor eu hystyried, cysylltwch â admin@erw.org.uk gyntaf.

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.